Hospital ຄຣີນິກປິ່ນປົວພະຍາດ

ຫຼັກໄຊ ຄລີນິກ Luckxay Clinic

301 READ
ຫຼັກໄຊ ຄລີນິກ Luckxay Clinic

ສຸຂະພາບທີ່ດີຂອງທ່ານຄືຄວາມສຸກຂອງພວກເຮົາ,ຄິດເຖິງສຸຂະພາບທີ່ດີຄິດເຖິງ ຫຼັກໄຊ ຄລີນິກ Luckxay Clinic. ທ່ານສາມາດປຶກສາໄດ້ທີ່ເບີ: 020 2289 8995 - 020 5549 8009 - 020 9896 2345

ເປີດບໍລິການ 24 ໂມງ

ເປີດບໍລິການ 24 ໂມງ

ຫຼັກໄຊ ຄລີນິກ ຍິນດີຕ້ອນຮັບທຸກໆທ່ານ ດ້ວຍຄວາມຫ່ວງໃຍ, ໃສ່ໃຈສຸຂະພາບຂອງທ່ານ ແລະ ຄອບຄົວ. ຄຣີນິກຂອງພວກເຮົາເປີດໃຫ້ ບໍລິການຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວໂມງ ໃນຂະແໜງການດັ່ງນີ້: 1. ໃຫ້ບໍລິການ ສຸກເສີນ ER; 2. ໃຫ້ບໍລິການ ພາຍໃນ-ພາຍນອກ/ກະທົບ internal medicine , surgical-traumatic services; 3. ໃຫ້ບໍລິການກວດ ເດັກ pediatric services; 4. ໃຫ້ບໍລິການຮູບພາບລັງສີ (Ultrasound, X-ray); 5. ໃຫ້ບໍລິການ ວິເຄາະ Laboratory Service; 6. ໃຫ້ບໍລິການນຳສົ່ງຄົນໄຂ້ Ambulance Service.

ຫຼັກໄຊ ຄລີນິກ Luckxay Clinic

ຫຼັກໄຊ ຄລີນິກ Luckxay Clinic

Hospital ຄຣີນິກປິ່ນປົວພະຍາດ

ສຸຂະພາບທີ່ດີຂອງທ່ານຄືຄວາມສຸກຂອງພວກເຮົາ,ຄິດເຖິງສຸຂະພາບທີ່ດີຄິດເຖິງ ຫຼັກໄຊ ຄລີນິກ Luckxay Clinic. ທ່ານສາມາດປຶກສາໄດ້ທີ່ເບີ: 020 2289 8995 - 020 5549 8009 - 020 9896 2345

ຄລີນິກວຽງຈັນສາກົນ

ຄລີນິກວຽງຈັນສາກົນ

Hospital ຄຣີນິກປິ່ນປົວພະຍາດ

ຄຼີນິກລວມແພດຊ່ຽວຊານ ຄົບວົງຈອນ

ຄຼີນິກລວມແພດຊ່ຽວຊານ ຄົບວົງຈອນ

Hospital ຄຣີນິກປິ່ນປົວພະຍາດ

ໂທ.(856-20) 9777 4329 - 030 914 8883 - 2824 7884

Laolancexang

Laolanexang

ເວັບໄຊຍ໌ ລາວລ້ານຊ້າງ ໂກ໌ຣ ເປັນເສັ້ນທາງແຫ່ງໃໝ່ທີ່ໄດ້ອອກແບບມາໃຫ້ກັບນັກທຸລະກິດຊັ້ນນຳ ໂດຍແມ່ນເທັກໂນໂລຢີ ແລະ ໂຊຊຽວ ມີເດຍ ເຂົ້າມາກ່ຽວຂ້ອງເທັກນິກເຮັດການຕະຫຼາດ ແລະ ໄດ້ຮັບໂອກາດການສ້າງຍອດຂາຍເພີມຂື້ນຫຼາຍກວ່າປົກກະຕິ... ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ຂໍຂອບໃຈມາຍັງລູກຄ້າລະດັບນັກທຸລະ

© The website cover digital marketing, trends advertising,campaign creative ideas, media,mobile and technology. copyright © 2016 - 2019 Marketing Laolanexang-gold.com All Rights Reserved.

Phonthan Village, Saysettha District, Vientiane Capital, Laos PDR.TEL : +85630 588 8080 Mobile: +85620 9539 6789

facebook youtube